I/ Kiểm Toán Nội Bộ Là Gì?

Kiểm toán nội bộ là một hoạt động kiểm tra, rà xoát độc lập, khách quan được thiết kế nhằm gia tăng và cải thiện các hoạt động nội bộ trong một tổ chức. Kiểm toán nội bộ góp phần giúp tổ chức đạt được các mục tiêu của mình bằng việc áp dụng các phương pháp kiểm tra chọn mẫu  nhằm đánh giá mức độ hiệu quả và độ chính xác của các quy trình quản lý rủi ro, kiểm soát. Khả năng quản trị.
doanh nghiệp.

Theo đó, có thể hiểu kiểm toán nội bộ là hoạt động tư vấn mang tính khách quan, độc lập về tình hình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát trong doanh nghiệp, góp phần giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu đặt ra.

II/ Các Tính Năng Của Kiểm Toán Nội Bộ

1. Tính độc lập

Người làm kiểm toán nội bộ không được đảm nhiệm đồng thời các công việc của nhóm kiểm toán nội bộ. Mỗi mảng trong kiểm toán nội bộ cần được thực hiện độc lập, đơn vị cần cam kết kiểm toán nội bộ không chịu bất kỳ sự can thiệp nào trong khi thực hiện nhiệm vụ, báo cáo và đánh giá.

2. Tính khách quan

Khi thực hiện kiểm toán nội bộ, người làm công tác kiểm toán nội bộ phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, chính xác và công bằng

3. Tính hợp pháp

Tuân thủ pháp luật và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật và nguyên tắc đầu tiên và quan trọng khi kiểm toán nội bộ.

4. Tính bảo mật

Kiểm toán nội bộ phải bảo mật thông tin có được khi thực hiện kiểm toán, không được để rò rỉ hay tiết lộ bất cứ thông tin nào cho bên khác.

Trên đây là các vai trò, chức năng của kiểm toán nội bộ, những nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ. Đối với các doanh nghiệp hiện nay, kiểm toán nội bộ đóng vai trò quan trọng đối với quy trình hoạt động nói chung, tình hình tài chính – kế toán nói riêng. Vì vậy, việc nắm được các chức năng cơ bản và áp dụng kiểm toán nội bộ đúng cách sẽ góp phần thúc đẩy doanh nghiệp đi đúng định hướng, đạt được những mục tiêu đề ra.

III/ Thời Gian và Chi Phí

Thời Gian: Tuỳ theo tính chất của từng công ty mà HISRADO sẽ có phương án thời gian và chi phí cụ thể.