Các Cách Cơ Bản Để Giám Đốc Kiểm Tra Sổ Kế Toán Đúng hay Sai?

Với vị trí là Giám đốc 01 công ty, bạn có cả trăm công ngàn việc phải lo lắng, nhưng chắc chắn có 1 việc mà bạn không thể bỏ qua được đó là tình hình tài chính của công ty, tình hình sổ sách kế toán, tình hình thuế của công ty? Bạn không cần phải giỏi về kế toán nhưng bạn phải biết các cách kiểm tra sau để không ai qua mặt bạn.

Bạn có thể dựa vào Bảng Cân Đối số Phát Sinh Tài Khoản hàng Tháng hoặc hàng Quý để kiểm tra:

1/ Kiểm tra thuế GTGT đầu vào trên báo cáo thuế GTGT có đúng với số phát sinh bên nợ Tài khoản 133 trên sổ cái kế toán hay không?

2/ Kiểm tra thuế GTGT đầu ra trên báo cáo thuế GTGT có đúng với số phát sinh bên có Tài khoản 3331 trên sổ cái kế toán hay không?

3/ Kiểm tra số thuế GTGT còn được khấu trừ có khớp với số thuế GTGT ở Tài khoản 133 bên nợ (số dư cuối kỳ)?

4/ Kiểm tra số thuế GTGT phải nộp có khớp với số thuế GTGT ở Tài khoản 3331 bên có (số dư cuối kỳ)?

5/ Kiểm tra doanh thu Bán ra trên báo cáo thuế GTGT có khớp với tài khoản 511 trên sổ cái kế toán?

6/ Kiểm tra giá vốn hàng bán 632 trên sổ sách kế toán có đúng với tổng số phát sinh bên có của các TK152;TK155; TK156 không (cột phát sinh trong kỳ)?

7/ Kiểm tra Chi phí quản lý doanh nghiệp TK642 trên sổ cái kế toán các hóa đơn có khớp với các hóa đơn đã báo cáo thuế hay không?

8/ Kiểm tra các khoản chi phí bán hàng có hóa đơn có đúng với những hóa đơn đã báo cáo thuế không?

9/ Kiểm tra chi phí trích khấu hao tài sản so với bảng trích khấu hao tài sản hàng tháng có khớp không? tài sản trích khấu hao có đúng theo quy định của Thông tư  không?

10/ Kiểm tra chi phí phân bổ trong tháng có khớp với bảng phân bổ chi phí ngăn hạn 142; dài hạn 242 hay không?

11/ Kiểm tra Doanh thu tài chính TK515 có khớp với tiền lãi ngân hàng, lãi cho vay, chênh lệch tỷ giá …. mà công ty có hay không?

12/ Kiểm tra chi phí tài chính TK635 trên sổ sách kế toán có khớp với các khoản lãi vay, chênh lệch tỷ giá…mà công ty vay không?

13/ Kiểm tra các khoản thu nhập bất thường TK711; Chi phí bất thường TK811 trên sổ cái kế toán có đúng hay không?

14/ Kiểm tra các khoản chi phí tiếp khách, quảng cáo, hoa hồng… có vượt quá mức bình thường của tổng chi phí hay không?

15/ Kiểm tra lãi lỗ hàng tháng?

– Lãi/Lỗ = Doanh thu (511)+Doanh thu tài chính (515)+Thu nhập khác(711)-Giá vốn hàng bán(632)-Chi phí bán hàng (641)-Chi phí quảng lý(642)-Chi phí tài chính(635)-Chi phí khác(811)

– Số Lãi/lỗ này bạn có thể nắm trong tay để điều hành công ty một cách tốt nhất

Nếu có thông tin nào chưa rõ? Xin cứ liên lạc với Nasa, chúng tôi rất vui được trả lời các câu hỏi của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *